FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

संक्षित परिचय

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ९ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:57 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward9.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ८ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:56 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward8.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ७ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:56 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward7.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ६ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:55 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward6.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ५ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:55 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward5.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ४ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:54 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward4.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं ३ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:54 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward3.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं २ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:53 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward2.pdf
दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सरुक्षा प्राप्‍त गर्ने वडा नं १ का लाभग्राही ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 11:52 PDF icon 80-81 2nd Quater social security allowance ward1.pdf
वडा नं ३ बैकंबाट सामाजिक सुरक्षा सेवा लिने सेवागाह्रीको विवरण ७९-८० Monday, February 6, 2023 - 11:22 PDF icon Lamjung_Kwholasothar_3_2079_80_89561.pdf

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु
आवश्यक कागजातहरुः-

. २ प्रति नागरिकता फारम कालोमसी भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम
.सनाखत गर्ने जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तिन पुस्ते नाता खोलिएको)
. जन्म दर्ता , शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता , अस्थायी निस्सा

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. मृतकको नागरिकता
. सूचना दिने सुचकको नागरिकता
. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. दुलाह- दुलहीको नागरिकता
. दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
. माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
.आमाको नागरिकता
.नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता
.सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने
.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप